Câu hỏi
Truyền thông đặc quyền là sự tương tác giữa hai bên trong đó luật pháp thừa nhận mối quan hệ riêng tư, được bảo vệ. Bất cứ điều gì được truyền đạt giữa các bên vẫn được giữ bí mật ...
0
11 months 0 Câu trả lời 106 xem

Câu hỏi
Tín dụng carbon là giấy phép cho phép công ty nắm giữ nó thải ra một lượng carbon dioxide hoặc khí nhà kính khác. Một tín dụng cho phép phát thải khối lượng bằng một tấn carbon dioxide. Tín dụng carbon ...
0
11 months 0 Câu trả lời 120 xem

Câu hỏi
Kiểm soát vốn là đại diện cho bất kỳ biện pháp nào được thực hiện bởi chính phủ, ngân hàng trung ương hoặc cơ quan quản lý khác để hạn chế dòng vốn nước ngoài vào và ra khỏi nền ...
0
11 months 0 Câu trả lời 114 xem

Câu hỏi
Lệnh cấm vận là lệnh của chính phủ hạn chế thương mại với một quốc gia cụ thể hoặc trao đổi hàng hóa cụ thể. Một lệnh cấm vận thường được tạo ra do kết quả của hoàn cảnh chính ...
0
11 months 0 Câu trả lời 111 xem

Câu hỏi
Một điều khoản là một quy định trong hợp đồng, văn bản pháp lý hoặc pháp luật. Thông thường quy định yêu cầu hành động trước một ngày cụ thể hoặc trong một khoảng thời gian xác định. Quy định ...
0
11 months 0 Câu trả lời 82 xem