Gia đình là gì?

Question

Gia đình là một đơn vị xã hội cơ bản bao gồm cha mẹ và con cái của họ. Trong xã hội loài người, “GIA ĐÌNH” là một nhóm người sống chung gắn bó với nhau thông qua các quan hệ đồng thuận sinh ra được công nhận, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng, giáo dục. Các nhà xã hội học tin rằng gia đình là một tổ chức và một đơn vị xã hội hóa. Theo quan điểm Nhân chủng học, “GIA ĐÌNH” ám chỉ đến mạng lưới các mối quan hệ xã hội hình thành nên một phần quan trọng trong cuộc sống của hầu hết mọi người trong hầu hết các xã hội.

0

Leave an answer

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )