PDP là gì?

Question

PDP (viết tắt của Personal Development Programme nghĩa tiếng Việt là Kế hoạch phát triển bản thân) là một bản kế hoạch hành động dựa trên sự nhận thức, trải nghiệm, sự đánh giá, mục tiêu và phương hướng cho sự phát triển bản thân xét trong lĩnh vực nghề nghiệp, giáo dục, mối quan hệ hoặc việc tự hoàn thiện.

0

Leave an answer

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )