Vẻ đẹp của người phụ nữ là gì?

Question

Người phụ nữ đẹp là người phụ nữ có vẻ đẹp hài hòa giữa bề ngoài và nội tâm. Người phụ nữ đẹp là người thiện lương, có giáo dục, dìu dàng, nhẫn lại, bao dung, chăm lo gia đình và có trí thức.

Mặc dù, chuẩn mực người phụ nữ đẹp ở mỗi nền văn hóa lại có những thay đổi khác nhau. Nhưng các tiêu chuẩn chung luôn đúng ở bất kể nền văn hóa và thời đại nào.

1

Leave an answer

Browse
Browse

Ba cộng ba bằng mấy? ( 6 )