Câu hỏi
Biến đổi là mức độ mà các điểm dữ liệu trong phân phối thống kê hoặc tập dữ liệu phân kỳ khác nhau, khác nhau từ giá trị trung bình, cũng như mức độ mà các điểm dữ liệu này ...
0
9 months 0 Câu trả lời 53 xem

Câu hỏi
Thuật ngữ comps (viết tắt của so sánh) mang ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngành và bối cảnh, nhưng đòi hỏi phải so sánh các số liệu tài chính và các yếu tố khác để định lượng hiệu ...
0
9 months 0 Câu trả lời 78 xem

Câu hỏi
Định giá là quá trình phân tích xác định giá trị hiện tại (hoặc dự kiến) của một tài sản hoặc một công ty. Có nhiều kỹ thuật được sử dụng để thực hiện định giá. Một nhà phân tích ...
0
9 months 0 Câu trả lời 68 xem

Câu hỏi
Tài chính là một thuật ngữ rộng mô tả các hoạt động liên quan đến ngân hàng, đòn bẩy hoặc nợ, tín dụng, thị trường vốn, tiền và đầu tư. Về cơ bản, tài chính đại diện cho quản lý ...
0
9 months 0 Câu trả lời 43 xem

Câu hỏi
Mamelons trên răng Trong nha khoa, mamelon là một vết sưng tròn trên cạnh của răng. Nó làm bằng men, giống như phần còn lại của lớp vỏ ngoài. Mamelons xuất hiện trên một số loại răng mới mọc (răng vừa bị ...
0
9 months 0 Câu trả lời 50 xem